SkillsCast

Data automation in the wild with Thomas Kaliakos!

7th September 2017 in London

This SkillsCast was filmed at ScalaXBytes with Thomas Kaliakos!