SkillsCast

Sam Tobin-Hochstadt

2nd July 2015 in Poznań

This SkillsCast was filmed at PolyConf